Jazyky

TahitiServer - První kroky

Tahiti Server je novou komponentou, která umožňuje automatizované zpracování dokumentů (např. v MS Word, vložení dat z databáze, skriptu a následný převod do PDF). Tato komponenta je dostupná od verze 5.1.3.x. Je možné ji spustit samostatně jako aplikaci nebo formou systémové služby.

Architektura

TahitiServer pro svou funkci využívá přímo program Tahiti. Ten je volán pomocí COM rozhraní a v něm jsou také uložena data v průběhu zpracování. TahitiServer monitoruje běžící Tahiti a podle jeho stavu řídí zpracování jednotlivých dokumentů. K vlastnímu serveru je možno přistupovat přes webové rozhraní. Pokud je spuštěn samostatně jako aplikace, tak je ho také možno ovládat pomocí konzole.

Tahiti Server Architektura

Konfigurace

Konfigurace je uložena v souboru TahitiServer.xml. Součástí konfigurace je nastavení portu, kde bude administrátorské rozhraní a potom nastavení obsluhovaných domén.

<?xml version="1.0"?>
<TahitiServer port="7741">
<Domains>
<!-- Domain configuration -->
<Domain name="demo.local" user="xuser" password="xpass" />
</Domains>
</TahitiServer>

Atribut port určuje port, kde bude spuštěno administrační rozhraní. Obsluhované domény se konfigurují pomocí tagu <Domain>. TahitiServer může současně pracovat s několika doménami. V rámci jeho konfigurace se pouze určuje název domény, uživatelské jméno a heslo pro přihlášení. Ostatní konfigurační parametry musí být nastaveny v Tahiti.

Instalace

Pro použití TahitiServer musí být plně nainstalováno Tahiti. Vlastní soubor serveru a ukázková konfigurace jsou součástí Tahiti SDK. Soubor TahitiServer.exe je nutno zkopírovat do nainstalovaného Tahiti.

Před prvním spuštěním musí být server zaregistrován. Registrace serveru se provede pomocí parametru /RegServer. Obdobně při oddinstalaci je možno ho odregistrovat pomocí /UnregServer. TahitiServer může běžet jako služba v systému Windows. Registrace služby se provede pomocí parametru /Service.

Monitorování serveru

Běžící server a jeho stav je možno monitorovat pomocí Nagiosu nebo obdobného systému. Prvním krokem je dostupnost webové služby na dohodnutém portu. Server poskytuje informaci o celkovém stavu a informaci o stavu každé domény samostatně.

  • Url pro zjištění stavu serveru: http://server.../nagios
  • Url pro zjištění stavu domény: http://server.../nagios/domain?name=<domain name>

Stav serveru

Celkový stav serveru je signalizován dvěma celými čísly oddělenými mezerou. Příklad: "1 0"

První číslo udává stav Tahiti ( 0 - není dostupné, 1 - Tahiti je OK ). Druhé číslo udává počet domén, které hlásí nějaký problém.

Stav domény

Stav domény je signalizován čtveřicí čísel. Příklad: "1 1 0 5"

První číslo udává stav Tahiti ( 0 - není dostupné, 1 - Tahiti je OK ). Druhé stav domény, tj. zda je připojena k server ( 0 - nepřipojeno, 1 - připojeno ). Třetí udává stav posledního zpracovaného dokumentu ( 0 - zpracování proběhlo bez chyb, 1 - zpracování bylo odloženo, ještě nepřišla data, 2 - chyba při zpracování ). Poslední číslo je počet čekajících dokumentů ve frontě.